Zaujímavosti

Zaujímavosti


Prečo sa pri predaji nehnuteľnosti oplatí obrátiť na realitnú kanceláriu?

• Maklér Vás zastúpi pri vyjednavaní s kupujúcim, pozná časté otázky a argumenty.
• Pripraví prezentáciu a inzerciu, ktorá osloví čo najviac záujemcov
• Nemusíte poznať špecifiká a riziká realitného trhu ak Vašu nehnuteľnosť predáva maklér.
• Zabezpečí kompletný právny servis a ušetrí Vás zbytočných vybavovačiek.
• Prevedie Vás celým procesom predaja, odporučí vhodnú predajnú cenu
• Maklér Vám pomôže pripraviť nehnuteľnosť tak, aby sa predala rýchlejšie a za vyššiu cenu.
Pozná faktory, ktoré vplývaju na cenu, preto Vám navrhne odstrániť nedostatky, ktoré ju zbytočne znižujú
• Maklér Vás sprevádza počas celého obchodu a je ochotný vám poradiť aj po predaji.

Nenechávajte nič na náhodu. Keď sa rozhodnete predávať byt, dom, pozemok, alebo inú nehnuteľnosť, pokojne sa obráťte na našu realitnú kanceláriu.

Ďalší blog

Pozor na falošné plnomocenstvá !!

Plnomocenstvo je právny inštitút, ktorý umožňuje nechať sa na určené úkony zastupovať inou osobou, pričom práva a povinnosti vznikajú priamo zastúpenému. Nepríjemnou stránkou je jeho časté falšovanie.

Ak kúpu nehnuteľnosti riešite s osobou, ktorá vystupuje ako splnomocnenec vlastníka nehnuteľnosti,  odporúčame vám preveriť si nielen obsahové náležitosti plnomocenstva, ale aj to, či vlastník nehnuteľnosti skutočne plnomocenstvo tejto osobe udelil. V praxi sa často stáva, že samotný podpis a overovacia doložka (notára alebo matriky) sú falošné, čo kataster pri prevode neskúma. Pravosť overovacej doložky notára je možné preveriť si v notárskom centrálnom registri na stránke www.notar.sk.

Nepravé plnomocenstvo je len jeden z mnohých realitných podvodov, s ktorými sa možno na našom realitnom trhu stretnúť.  Z toho dôvodu sme sa rozhodli v našich článkoch na to upozorňovať.

Ďalší blog

Platenie dane pri predaji nehnuteľnosti – bytu, domu, pozemku. 

Pri prevodoch nehnuteľnosti treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností. Prvú povinnosť vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (pokiaľ nie je prevod od dane oslobodený), druhú povinnosť vo vzťahu k obci (mestu) ako správcovi dane v podobe dane z nehnuteľností.

Z dôvodu zmeny legislatívy (k 1.1.2011) má význam skúmať, či ste sa stali vlastníkom predávanej nehnuteľnosti pred 1.1.2011 alebo po tomto dátume. Pred 1. januárom 2011 totiž platilo, že od platenia dane z príjmu ste boli oslobodení, ak ste mali v predávanej nehnuteľnosti trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom. Po 1. januári 2011 táto podmienka pre oslobodenie od platenia dane zo zákona vypadla.

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ (nadobudnutej po 01.01.2011)

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu (lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností).

Z čoho sa platí daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti 

Daň vo výške 19% alebo 25% (v závislosti od výšky základu dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch) zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.).

Príklad

Dňa 4. 1. 2011 kúpite byt za 100 tis. €. Zrekonštruujete ho za 5 tis. € a po 3 rokoch ho predáte za 120 tis. €. V byte máte po celý čas (3 roky) trvalý pobyt. Zaplatíte daň?

Odpoveď

Áno. Daň zaplatíte vo výške 2.850 €, čomu zodpovedá 19 % zo sumy 15.000 € (120.000 – 100.000 – 5.000).
Príjem z predaja je treba uviesť v najbližšom daňovom priznaní (teda v marci nasledujúceho roka, resp. neskôr, ak si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane predĺžite).

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI (nadobudnutej pred 01.01.2011) 

Pri zdaňovaní príjmu z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá pred 1. 1. 2011, platí platí okrem vlastníctva nehnuteľnosti počas najmenej piatich rokov ešte jedna výnimka. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli pred 1. januárom 2011, predáte ju so ziskom po 1.1.2011 a zároveň ste v nej mali trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodený. Ako som už v úvode uviedla, táto výnimka pri oslobodení dane z príjmu, ktorej podmienkou bol aspoň dvojročný trvalý pobyt po 1.1.2011 zanikla.

Príklad

Dňa 28. 12. 2010 ste nadobudli do vlastníctva byt. V byte si nahlásite trvalý pobyt a po 3 rokoch byt so ziskom predáte. Budete musieť zaplatiť daň?

Odpoveď

Nie, bude sa na vás vzťahovať oslobodenie od dane. Bude sa postupovať podľa režimu zdaňovania účinného k 31.12.2010, kedy bol predaj od dane oslobodený (ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom).

Zdaňovanie pri predaji nehnuteľností získaných dedením

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením od dediča, ktorý bol v priamom príbuzenskom rade alebo od manžela / manželky, od dane bude oslobodený príjem z predaja vtedy, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (nebohého). O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom príbuzný v priamom rade (napr. otec, matka, stará matka, syn, vnuk).Výnimočný je tento spôsob získania nehnuteľnosti tým, že do doby vlastníctva sa započítava aj vlastníctvo poručiteľa.

Príklad

Syn zdedil rodinný dom po otcovi. Otec ho vlastnil pre smrťou takmer 10 rokov. Ak by syn nehnuteľnosť predal, bol by oslobodený od dane, keďže nehnuteľnosť zdedil po otcovi (ktorý mu bol v priamom príbuzenskom rade) a teda doba vlastníctva jeho otca sa započítava do doby vlastníctva syna – predávajúceho. Ak by ale syn zdedil dom po strýkovi, už by oslobodený od platenia dane nebol, lebo strýko mu nebol v priamom príbuzenskom rade.

Zdaňovanie pri predaji nehnuteľností získaných darovaním

Darovanie nehnuteľnosti nie je osobitným dôvodom oslobodenia od dane z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti. Predaj darovanej nehnuteľnosti má však svoje osobitosti, a to konkrétne uplatňovanie vynaložených výdavkov. Ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste získali darom, pričom darca bol v okamihu darovania oslobodený od dane, vašim výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená pri darovaní, napr. znaleckým posudkom. Ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste získali darom, pričom darca nebol v okamihu darovania oslobodený od dane, vašim výdavkom je cena nehnuteľnosti, za ktorú ju získal darca. Táto cena je spravidla nižšia, preto vám vznikne vyšší rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Príklad

V roku 2012 ste nadobudli byt darovaním a následne ste ho v roku 2014 predali. Vzhľadom na to, že k predaju bytu došlo do piatich rokov od jeho nadobudnutia, nie je splnená podmienka oslobodenia od dane, preto musíte zaplatiť daň z príjmu. Musíte však zistiť, aké výdavky si môžete pri predaji uplatniť. V prípade, ak darca v čase darovania vlastnil byt napr. 10 rokov, spĺňal by podmienku oslobodenia od dane a vy by ste si ako výdavok pri príjme z predaja uvedeného bytu mohli uplatniť cenu v čase darovania zistenú znaleckým posudkom.

Podávanie daňového priznania a platenie dane

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť priznať príjem z  predaja nehnuteľností a podať daňové priznanie, je povinný tak urobiť v lehote do 31. marca nasledujúceho roka. V rovnakej lehote musí vypočítanú daň aj zaplatiť. V daňovom priznaní potom uvedie všetky príjmy vrátane príjmov zo závislej činnosti, teda príjmov zo zamestnania. Pokiaľ by bola ním vyčíslená daň natoľko vysoká, že by nepriaznivo vplývala na zabezpečenie základných životných potrieb (ohrozenie výživy), môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane, prípadne sa s ním dohodnúť o zaplatení dane v splátkach (zákon 563/2009 Z.z. o správe daní).

Miestna príslušnosť

Miestna príslušnosť sa neriadi zákonom o daniach z príjmov, ale od 1.1.2012 zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňovým poriadkom). Miestnou príslušnosťou sa rozumie, ktorému správcovi dane je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Správcom dane je pri dani z príjmov daňový úrad. U fyzických osôb je miestna príslušnosť daná miestom ich trvalého bydliska a u právnických osôb sídlom.  V roku 2012 prebehla transformácia daňovej správy a bolo zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave.  Pre daňovníkov sa tým zmenila miestna príslušnosť k daňovému úradu v sídle kraja.

Sankcie a pokuty

Sankcie a pokuty upravuje §155 a nasl. zákona č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok). Podľa tohto zákona správca dane ukladá pokuty za podanie daňového priznania po lehote alebo za nepodanie daňového priznania na výzvu správcu dane. Zákon tiež ukladá správcovi dane vyrubiť tzv. sankčný úrok. Sankčný úrok alebo úrok z omeškania sa vyrubuje za daň síce priznanú, ale nezaplatenú v lehote pre platenie dane alebo nezaplatenú v správnej výške. Táto sankcia sa vypočíta ako štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (musí to byť minimálne 15 %) a najdlhšie za štyri roky omeškania platby.

Zánik práva vyrubiť daň

Upravuje ju rovnako zákon č. 563/2009 Z.z. Vzťahuje sa na prípad, keď daňovník vôbec nepodá daňové priznanie k dani z príjmu. Správca dane nemôže vyrubiť daň po uplynutí piatich rokov od konca roka, kedy vznikla povinnosť podať daňové priznanie, prípadne po uplynutí siedmich rokov, ak si daňovník uplatňuje odpočítanie straty podľa zákona o dani z príjmov. Pokiaľ však správca dane urobí v priebehu týchto piatich rokov (v druhom prípade siedmich rokov) nejaký úkon smerujúci k vyrubeniu dane (zvyčajne je to výzva), plynie lehota odznova – maximálna je desať rokov.

Premlčanie práva vymáhať nedoplatok

O premlčaní práva vymáhať nedoplatok nás informuje daňový poriadok. Vzťahuje sa na také prípady, keď daňové priznanie podáme, ale nezaplatíme daň. Ak od konca roka, kedy daňový nedoplatok vznikol, uplynie šesť rokov, takýto nedoplatok je premlčaný, ale musíme vzniesť námietku premlčania. Správca dane môže urobiť v priebehu tohto obdobia nejaký úkon, ktorý smeruje k vymáhaniu. Lehota sa potom predlžuje o ďalších šesť rokov, maximálne môže byť dvadsať rokov.

Daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby nepresiahnu sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane (19,2-násobku sumy životného minima) alebo ak celková vypočítaná daň fyzickej osoby nepresiahne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zákonom stanovenú hranicu (§ 46 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. – v súčasnosti sa daň neplatí, ak jej celková výška nepresiahne 5 EUR).

Ďalší blog

Predaj nehnuteľností a plnenie odvodov do zdravotnej poisťovne. 

Ako je to s platením odvodov do zdravotnej poisťovne, ak predávate nehnuteľnosť? Zákon o zdravotnom poistení ukladá povinnosť platiť poistné aj z tzv. ostatných príjmov, medzi ktoré patrí aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Príjem z prevodu nehnuteľnosti je oslobodený od dane vtedy, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti. Oslobodenie sa rovnako vzťahuje aj na príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Z ČOHO SA POISTNÉ PLATÍ?

Aby sme vedeli, aké poistné budeme musieť zaplatiť, je potrebné vedieť, že vymeriavací základ (čiže to, z čoho sa platí poistné) je vo výške základu dane z príjmu fyzickej osoby dosiahnutý v rozhodujúcom období.

AKÁ JE SADZBA POISTNÉHO?

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14% (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

PRÍKLAD:

V roku 2016 ste predali nehnuteľnosť za 130.000 eur. Obstarávacia cena (t.j. cena, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili) bola 110.000 eur. Stav nehnuteľnosti si vyžiadal menšie stavebné úpravy v hodnote 5.000 eur a mali ste aj ďalšie výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti vo výške 200 eur.

VÝPOČET:

130.000 – 110.000 – 5.000 – 200 =  14.800 eur
Suma 14.800 eur predstavuje základ dane, z  ktorého sa odvádza 19 % daň z príjmov FO, a zároveň z tejto istej sumy, t.j. zo sumy 14.800 eur sa platí poistné na zdravotné poistenie vo výške 14 %, čo predstavuje v tomto prípade sumu 2.072 eur.

POSTUP PRI PLATENÍ ZDRAVOTNÝCH ODVODOV PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI:

Ak ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vzniká Vám povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Údaje, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá následne vykoná sama ročné zúčtovanie poistného. V daňovom priznaní je “kolónka” – príjem z predaja nehnuteľnosti, takže zdravotná poisťovňa sa dozvie, aký ste mali z predaja nehnuteľnosti príjem.

Ďalší blog

Kúpili ste minulý rok nehnuteľnosť? Nezabudnite podať daňové priznanie do konca januára 2017!

Daňová povinnosť Vám vzniká, ak ste minulý rok nadobudli do vlastníctva byt, nebytový priestor, stavbu alebo pozemok.
Správcom dane je obec, resp. mesto, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
Správcom teda nie je daňový úrad, kam sa podávajú daňové priznania pre daň z príjmu.

Daňové priznanie

Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2016, daňové priznanie treba podať do 31.01.2017, ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 02.01.2017, daňové priznanie podáte až 31.01.2018. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto. Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava balkón alebo loggia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava.

Platenie dane

Na rozdiel od dane z príjmu, daňovník nie je povinný platiť daň z nehnuteľností zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností je splatná až po jej vyrúbení. Na základe daňového priznania Vám obec/mesto doručí platobný výmer z vyrubenou daňou. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Stiahnite si vzor tlačiva: